Zrealizowane Projekty

2017


05 Lip 2018

 • Charakterystyka techniczno-ekonomiczna istniejących technologii pieców obrotowych możliwych
  do wykorzystania w obróbce termicznej osadów ściekowych Energetyki Lubin.
  (proGEO Sp. z o.o.)
 • Wykonanie   dokumentacji   koncesyjnej   pn.  „Modernizacja   parownika   kotła   OU-5,7-10”
  (RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.)
 • Koncepcja  modernizacji   istniejącego   kogeneracyjnego   układu   kotłowego
  zlokalizowanego na terenie  Ciepłowni  w Iławie  – kocioł ADWR-4
  (ENERGETYKA  CIEPLNA Sp. z o.o. w Iławie)
 • Projekt  zamaszynowania   zakładu   produkcji   nośników   energetycznych   i   ich
  przetwarzania na energię elektryczną i cieplną. Instalacja termicznego przekształcania odpadów
  o wydajności ok 100 tys. t/rok.
  (ENERGO-EKO I)
 • Badanie stanu technicznego instalacji do termicznego przekształcania odpadów
  niebezpiecznych o wydajności 8 tys. Mg/r, w tym wykonanie analizy dokumentów technicznych
  w   celu   opracowania   raportu   dotyczącego   oceny   stanu   technicznego   instalacji.
  (ENERIS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.)
 • Doradztwo   w   zakresie   wsparcia   technicznego   w   postaci   analizowania   i   opiniowania
  dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji wytwarzających energię cieplną i elektryczną
  (Veolia Wschód Sp. z o.o.)

2016


01 Lut 2017

 • Analiza finansowa Instalacji Modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Analiza finansowa instalacji modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF wraz z analizą emisji (w szczególności CO2) i analizą ubezpieczenia (gwarancji) inwestycji.
  (I4TECH Sp. z o.o.),
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.),
 • Wykonanie koncepcji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, o wydajności 6-8 tys. Mg/rok, z możliwością spalania innych odpadów.
  (Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” Sp. z o.o.),
 • Koncepcja gospodarki paliwowej oraz Instalacji oczyszczania spalin (IOS) dla instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności 100 tys. Mg/a
  (Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.),
 • Wielowariantowa koncepcja na budowę lub modernizację kotłowni o wydajności 32 t/h z układem kogeneracyjnym.
  (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.),

2015


01 Lut 2017

 • Analiza rynku pod kątem produkcji kotłów małej mocy wraz z symulacją możliwości sprzedaży
  (FOTEX Stanisław Bartnik, Przedbórz),
 • Wykonanie modelu 3D chłodni kominowej przeznaczonego do analiz kolizji dla projektu
  (Jaworzno Blok 910 MW BSiPChE PROJCHŁOD Sp. z o.o.),
 • Projekt Modelowy instalacji do produkcji ciepła z paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Wielowariantowa analiza techniczna oraz wstępna dokumentacja techniczna dla wariantu docelowego budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie),
 • Analizy wpływu współspalania biomasy na zawartość wilgoci i HCl w spalinach odsiarczonych metoda mokrą
  (Uniserv w upadłości układowej S.A.),

2014


01 Lut 2017

 • Projekt konstrukcyjno-wykonawczy instalacji oczyszczania spalin dla kotłowni opalanej paliewm alternatywnym RDF
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Projekt instalacji oczyszczania spalin – dostosowanie projektu do projektu wykonawczego kotłowni dla lokalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Zagospodarowanie odwiertu gazowego Budy Dąbrowa 1K. OZG Czarna Sędziszowska
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Rozbudowa instalacji w celu eksploatacji ropy naftowej z odwiertów Wierzchosławice 5 i 8. KGZ Wierzchosławice
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Wykonanie zestawu do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych, składający się z aparatury wysokociśnieniowej, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego.
  Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii – Zakład Chemii Nieorganicznej),

2013


13 Maj 2016

 • modernizacja instalacji do spalania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych o wydajności 3 Mg/h,
 • wykonanie filtru badawczego przystosowanego do spalania RDF-u (metoda sucha),
 • wykonanie projektu instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych o wydajności 200 kg/h,
 • wykonanie projektu systemu odzysku ciepła ze spalania biogazu z wykorzystaniem oleju termalnego (inwestor: Proeko),
 • wykonanie odwiertów i pobranie prób do analizy skażenia gleby na terenie miasta Krakowa (inwestor: EmiPro Kraków),
 • udział w szkoleniu „Modernes Management der Abfallverarbeitung und -entsorgung” w Bawarii,
 • przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej budowy bloku energetycznego na RDF (inwestor: PEC Wałbrzych),
 • wykonanie projektu kotła gazowego o wydajności 6 Mg/h pary (10 bar, inwestor: Austenit Sztajerwald).

2012 rok


13 Maj 2016

 • podpisanie umowy z firmą Biovec na projektowanie i budowę biogazowni rolniczych,
 • wykonanie raportu geologicznego z rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu produkcyjnego chemii budowlanej 4M for Master w Pyrzycach (inwestor: EmiPro Kraków).

2011-2012 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznego uzasadnienia budowy zakładu przemysłowego przeróbki cukru surowego i produkcji cukru dla zakładu przerobu cukru surowego o wydajności około 1000 Mg/dobę (inwestor: Gold Steps Kazachstan),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej kotła typu BFB – Covington Project, na podstawie przekazanej dokumentacji bazowej (inwestor: Foster Wheeler Energy FAKOP, Proj.: Mead Westvaco, Covington):
  • komora paleniskowa,
  • podgrzewacz wody 1 & 2.

2011 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie dmuchawy typu 1111-3725/0,40 wraz z dostawą (inwestor: CEBEA Kraków),
 • wykonanie dokumentacji (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).

2010-2011 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie dokumentacji modernizacji układu kotłowego oraz zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej przed kotłem wraz z obliczeniami cieplnymi (inwestor: RAF Ekologia – spalarnia odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych):
  • przeprojektowanie komory dopalającej,
  • wykonanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowej dodatkowych powierzchni,
  • wykonanie obliczeń cieplnych różnych wariantów rozwiązań instalacji,
  • instrukcja obsługi i eksploatacji zmodernizowanego układu kotłowego.

2010 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie dokumentacji warsztatowej kotła, na podstawie przekazanej dokumentacji bazowej (inwestor: Foster Wheeler Energy FAKOP, Proj.: Macon (Andritz):
  • ciąg konwekcyjny,
  • pęczek konwekcyjny,
  • przegrzewacz pary,
 • wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu badawczego innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadów dla wytwarzania powtarzalnych paliw wtórnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (inwestor: AP-LOGIC),
 • zorganizowanie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą konferencji naukowo-technicznej „Biomasa − paliwo lokalnych społeczności”,
 • wykonanie opracowania „Badanie rynku na potrzeby projektu POIG Działanie 1.4-4.1” (inwestor: AP-LOGIC),
 • wykonanie dokumentacji awaryjnego zrzutu spalin z pieców do spalania biomasy o mocy 1,5 MW (inwestor: Proeko),
 • wykonanie koła wirnikowego dmuchawy wraz z wałem (inwestor: CEBEA Kraków).

2009-2010 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie projektu baterii cyklonów wraz z obliczeniami pracujących w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko).

2009 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie sprawozdania z badań geotechnicznych gruntów wokół Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Wykonanie 16 otworów wraz z pobraniem prób do analiz (inwestor: EmiPro Kraków, ZUSOK Warszawa),
 • wykonanie raportu geologicznego ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu byłej stacji benzynowej PKS w Łańcucie w Woli Dalszej. Wykonanie 8 odwiertów geologicznych z pobraniem prób (inwestor: EmiPro Kraków),
 • wykonanie dokumentacji i dostawa tłumika zrzutu spalin pracującego w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • wykonanie dokumentacji komina stalowego H=20m, D=0,8m (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, „Program ochrony środowiska dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Babice” (inwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów stanowiska badawczego wykonanej dokumentacji (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej elementów stanowiska badawczego wykorzystywanego do badań elementów konstrukcji (wysokie ciśnienia) (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie analizy stanu istniejącego wraz z propozycją założeń technicznych mających na celu wyeliminowanie poważnych problemów eksploatacyjnych spalarni odpadów, z możliwością zwiększenia wydajności instalacji do 400kg/h (inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin),
 • wykonanie elementów dmuchawy typu 1122-664/042 (inwestor: CEBEA Kraków),
 • naprawa 2 szt. sprężarek 2KB1-8, regeneracja i wymiana uszczelnień i innych podzespołów (inwestor: PBG Technologia),
 • bilans energetyczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z określeniem sprawności termicznej instalacji, wskaźników odzysku energii cieplnej (wytworzonej i wyprowadzonej), wskaźników odzysku energii elektrycznej (wytworzonej i wyprowadzonej), zużycia energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne w instalacji ZTPO, oszacowania mocy energetycznej (cieplnej i elektrycznej ZTPO), efektywności energetycznej (spełnienia wymagań BREF/BAT oraz dyrektywy 2008/98/WE). Określenie zasadniczego wyposażenia technicznego poszczególnych węzłów instalacji, parametrów technicznych wyprowadzanej energii cieplnej i elektrycznej, uwarunkowań lokalnych odbioru energii cieplnej i elektrycznej (inwestor: Miasto Szczecin),
 • modernizacja pieca do spalania trocin, biomasy, drewna o wydajności 1,5 MW, pracującego w linii technologicznej suszarni w Samborowicach.

2008 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest dla Gminy Babice (iwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów dmuchaw typu 1122-664/042. Wykonanie odlewów korpusów (nadzór nad technologią) i kierownic (inwestor: OBR CBEA Kraków, Bukowno),
 • wykonanie projektu automatyki sterującej i zabezpieczającej palniki, kocioł wraz z uzgodnieniami (inwestor: Biprokwas, ZAO Polus – Rosja),
 • opracowanie projektu technologicznego dla modernizacji spalarni odpadów o wyd. 1Mg/h wraz z wykonaniem dok. założeniowej dla potrzeb wykonania absorbera z węglem aktywnym,
 • opracowanie projektu technologii dla projektu budowlanego i wykonawczego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie,
 • projekt technologiczny linii do spalania odpadów medycznych w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu.

2007 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie dokumentacji modernizacji płuczki ziemniaczanej celem zwiększenia jej wydajności do przerobu 6000 t/dobę (inwestor: CEBEA Kraków, Cukrownia Cerekiew),
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja Spalarni Odpadów” w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • dokumentacja projektowa układu kotłowego dla linii do produkcji kwasu siarkowego o wydajności 6000 ton/rok z równoczesną produkcją SO2 w ilości 18000 ton/rok (inwestor: nadzór nad wykonaniem urządzeń Biprokwas, ZAO Polus – Rosja):
  • projekt palników siarki i oleju pracujących na nadciśnieniu rzędu 3 atm,
  • projekt pieca spalania siarki,
  • projekt kotła o wydajności 4,7 ton/h, 20 MPa,
  • projekt ekonomizerów pracujących w układzie,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem komory dopalającej na instalacji Spalarni Odpadów,
 • wykonanie dokumentacji technicznej do wykonania modernizacji kotła na instalacji Spalarni Odpadów w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • remont układu wylotowego spalin zamontowanego na kogeneratorach do spalania biogazu, na Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie (inwestor: Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” w Krakowie),
 • opracowanie spalania odpadowych pojemników zawierających lekkie frakcje palne dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt kotłowni wraz z wymiennikownią dla zespołu Konwentu wraz z Szpitalem. Kotłownia 2x350kW (inwestor: Konwent Zebrzydowice),
 • wykonanie dokumentacji i dostawy trzech pieców do spalania biomasy pracujących w linii produkcji pelletów o wydajności 1,7MW (inwestor: Proeko, Węgry, Litwa).

2006 rok


13 Maj 2016

 • raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia określanego jako „Zalegalizowanie budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK” w Grajowie wraz z pomiarami oddziaływania na środowisko akustyczne” (inwestor: Zakład Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK”),
 • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (inwestor: Gmina Babice),
 • raport oddziaływania na środowisko Zakładowej Spalarni Odpadów Przemysłowych po dokonaniu przebudowy wraz z analizą technologiczną dla Polifarb Cieszyn-Wrocław (inwestor: Polifarb Cieszyn),
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania siarkowodoru wraz z określeniem kosztów dokumentacji technicznej oraz wykonania instalacji w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).

2005 rok


13 Maj 2016

 • raport oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hurtowni art. spożywczych i przemysłowych na obiekty dla działalności polegającej na zbieraniu transporcie, odzyskiwaniu w tym recyklingu odpadów innych niż niebezpieczne na parcelach nr 1005/21, 1005/22, 1005/13, 1003/7 położonych przy ul. Kilińskiego w Andrychowie”,
 • program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (inwestor: Gmina Babice),
 • program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sucha Beskidzka (inwestor: Miasto i Gmina Sucha Beskidzka),
 • program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zielonka koło Warszawy (inwestor: Gmina Zielonka),
 • raport oddziaływania na środowisko Instalacji do katalitycznej przeróbki odpadowych tworzyw sztucznych planowanej do wybudowania na terenie ZML Kęty (inwestor: ZML Kęty),
 • wykonanie dokumentacji technicznej pieca do spalania odpadów o konstrukcji ramowo-kontenerowej wraz z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego dla spalarni odpadów o wydajności 180-250 kg/h (inwestor: Polifarb Cieszyn),
 • projekt technologiczny spalarni odpadów o wydajności 250 kg/h (inwestor: Polifarb Cieszyn),
 • obliczenia cieplne kotła OU-5,7 pracującego na spalarni odpadów do przyjęcia temp. 1300°C wraz z modernizacją części ciśnieniowej (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze.

2004 rok


13 Maj 2016

 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • ocena wprowadzonych do powietrza ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla dla Polimer-Eko (inwestor: Polimer-Eko)

2003 rok


13 Maj 2016

 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt techniczno-technologiczny instalacji do katalitycznej depolimeryzacji tworzyw sztucznych,
 • wykonanie projektu budowlanego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych dla „TESKO” Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
 • plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sułkowice (inwestor: Gmina Sułkowice),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi jako część sporządzanego przez PBPP w Rzeszowie projektu PGO dla woj. Podkarpackiego,
 • opracowanie koncepcji oraz założenia techniczne dla Stacji Przeładunkowej ON w R.N. Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współspalania zużytych opon samochodowych i węgla,
 • opracowanie opinii o planowanej restrukturyzacji Zakładów Chemicznych „ALWERNIA” SA. (inwestor: Zakłady Chemiczne „ALWERNIA” SA.).

2002 rok


13 Maj 2016

 • opracowanie koncepcji i założeń technicznych stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Rafinerii Nafty „Jedlicze” SA w Jedliczu (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • współudział w opracowaniu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. Współudział z IGO Katowice oraz z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego. Opracowanie rozdziału dotyczącego odpadów niebezpiecznych – Rzeszów,
 • raport oddziaływania na środowisko stacji obsługi pojazdów oraz salonu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną,
 • udział w realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Regionie polski Południowej (Program Polsko-Duński),
 • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współ-spalania zużytych opon samochodowych i węgla,
 • koncepcja programowo – przestrzenna międzygminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu zlokalizowanym na terenie bazy ZUK dla uzyskania warunków WZiZT (inwestor: ZUK Oświęcim),
 • projekt kompleksu gospodarki odpadami obejmujący przesypownię, zakład segregacji odpadów komunalnych, dzielnicowy punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz punkt zbiórki odpadów gospodarczo użytecznych i innych (WZiZT) – SITA Polska (inwestor: SITA Polska),
 • projekt stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (WZiZT) (inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta – Kraków),
 • przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie suszenia osadów ściekowych przy zastosowaniu metody próżniowej. Współpraca z firmą ŻA-RT Technologie Próżniowe.

2001 rok


13 Maj 2016

 • raport oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice),
 • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • ocena oddziaływania na środowisko dla zadania Składowisko Odpadów sypkich wraz ze stacją przeładunkową „TESKO” – Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
 • projekt Techniczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Termicznej Odpadów Grupa EXIM FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
 • raport oddziaływania na środowisko zakładu unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych EXIM GRUPA FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
 • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).

2000 rok


13 Maj 2016

 • ocena techniczna i ekologiczna instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych firmy TRECAN (USA) (inwestor: TRECAN, USA),
 • ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji elektrociepłowni spalającej biogaz powstały na wysypisku odpadów Radiowo-Warszawa,
 • operat ochrony atmosfery dla obiektu Zakładu Geofizyki przy ul. Łukasiewicza w Krakowie,
 • projekt techniczno-technologiczny spalarni odpadów w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu (inwestor: Szpital Wojewódzki w Przemyślu),
 • opracowanie opinii technicznej dotyczącej zastosowania technologii spalania odpadów medycznych wraz z inwentaryzacją instalacji zastosowanej w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu (inwestor: Szpital Wojewódzki w Przemyślu),
 • ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zakopanem (Zoniowka II) (inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zakopanem),
 • program zagospodarowania i utylizacji odpadów dla powiatu lipskiego woj. Mazowieckie (inwestor: Powiat Lipski),
 • ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (UT-System) (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice).

1999 rok


13 Maj 2016

 • koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza (inwestor: Miasto Sieradz),
 • założenia technologiczno-projektowe instalacji do spalania smól podestylacyjnych w Zakładach Chemicznych „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
 • projekt komory do spalania smół podestylacyjnych wraz z projektem sterowania procesem dla Zakładu Chemicznego „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
 • modernizacja kotła parowego 00-010 w Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. (dostosowanie do opalania gazem propan-butan) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).

1998 rok


13 Maj 2016

 • ocena skutków ekonomicznych dostosowania prawa polskiego do ustawodawstwa U.E. w zakresie dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 roku w sprawie zapobiegania zanieczyszczenia powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych,
 • opracowanie warunków technicznych spalania w kotłach rusztowych koksu pochodzącego z regeneracji olejów przepracowanych wraz z węglem kamiennym dla RN „GLIMAR” SA w Gorlicach (inwestor: RN „GLIMAR” SA w Gorlicach),
 • zajęcie II miejsca w konkursie na opracowanie „Kompleksowego systemu gospodarki odpadami szpitalnymi w województwie wrocławskim”,
 • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc w Rzeszowie,
 • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc-2 w Krakowie wraz z badaniami geologicznymi podłoża,
 • wykonanie dokumentacji technicznej zmiany podgrzewacza wody i przegrzewacza pary kotła OU-5,7 w Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).

1997 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie na zlecenie MOSZNiL dwóch katalogów: „Bezpieczne ekologicznie i efektywne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i szpitalnych metodami termicznymi. Analiza i katalog instalacji”, „Bezpieczne ekologicznie i efektywne spalarnie odpadów komunalnych. Analiza i katalog instalacji”,
 • ocena Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Kraków (inwestor: Gmina Kraków),
 • studium Realizacyjne Kompleksowego zagospodarowania Odpadów komunalnych dla Regionu Wołomińsko – Radzymińskiego z możliwością włączenia obszaru prawobrzeżnej Warszawy,
 • zorganizowanie wraz z Politechniką Krakowską konferencji naukowo-technicznej „Człowiek – Przemysł – Środowisko”,
 • nadzór autorski nad rozruchem Spalarni Odpadów Rafineryjnych w R.N.Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).

1996 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie Projektu Technicznego Zakładu Segregacji Odpadów w MZO WOŁOMIN,
 • projekt Techniczny Biologicznej Oczyszczalni Ścieków z instalacji TDA dla Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).

1995 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie Projektu Technologicznego i dokumentacji technicznej Spalarni Odpadów Rafineryjnych w Rafinerii Nafty JEDLICZE, oraz nadzór nad wykonaniem (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).

1994 rok


13 Maj 2016

 • studium Realizacyjne kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych dla miejscowości Kobyłka, Radzymin, Wołomin, Ząbki, Zielonka (110 tys. mieszkańców) – wygranie konkursu na rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • optymalizacja doboru uśrednionej mieszanki odpadów z RN Jedlicze przeznaczonej do termicznej destrukcji w piecu obrotowym wraz z określeniem stałych i gazowych produktów spalania (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • opracowanie koncepcji i wdrożenie do eksploatacji technologii spalania odpadów zakładowych w ZM Nowa Dęba na ruszcie kotła WR-10 razem z miałem węglowym (inwestor: ZM Nowa Dęba).

1993 rok


13 Maj 2016

 • wykonanie dokumentacji technicznej 2 kotłów utylizatorów ciepła (wodnego – 2GJ/h i parowego – 5 t/h).

1992 rok


13 Maj 2016

 • opracowanie koncepcji spalania segregowanych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych w piecach obrotowych Cementowni „Nowiny” k/Kielc (inwestor: Cementownia „Nowiny” k/Kielc),
 • opracowanie projektu wentylacji z odzyskiem ciepła dla hali Wydziału Walcowni Taśm w W.M. „Dziedzice” w Czechowicach – Dziedzicach (inwestor: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.),
 • wykonanie Założeń Techniczno – Ekonomicznych spalarni odpadów komunalnych dla Radzynia Podlaskiego (wersja I – spalarnia dla 85 tys. mieszkańców) oraz dla Podlasia (wersja II – dla 180 tys. mieszkańców).

1991 rok


13 Maj 2016

 • pomiary emisji pyłów i gazów (CO, SO2, NOx) z kotłów parowych i wodnych w EC Kraków – Łęg (inwestor: Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A.),
 • modernizacja i remont podgrzewaczy powietrza, wentylatorów i rusztu mechanicznego kotła WR – 25 w EC-Kielce (inwestor: Elektrociepłownia Kielce).

1990 rok


13 Maj 2016

 • modernizacja dopalacza katalitycznego gazów (typu KRAK 5) w ZKT „Gumownia” Trzebinia (inwestor: ZKT „Gumownia” Trzebinia),
 • projekt instalacji do spalania smół porafinacyjnych jako paliwa dodatkowego w procesie wypału klinkieru alternatywnie dla Cementowni „Nowiny” i Cementowni Strzelce Opolskie (inwestor: Cementownia „Nowiny” i Cementownia „Strzelce Opolskie”),
 • opracowanie koncepcji zmiany opalania 3-ch kotłów SR-16 w RN „Glimar” Gorlice z paliwa węglowego na olej grzewczy wraz z rachunkiem efektywności ekonomicznej, wykonaniem dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim nad montażem (inwstor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).

1989 rok


13 Maj 2016

 • projekt Techniczny Regionalnej Spalarni Odpadów Przemysłowych w Pustkowie k/Dębicy (inwestor: Regionalna Spalarnia Odpadów Przemysłowych w Pustkowie),
 • utylizacja 3 500 ton kwaśnych smół porafinacyjnych z RN „Glimar” Gorlice (wg patentu nr 154405 „Sposób przetwarzania smół porafinacyjnych” – autorzy Andrzej Listwan i Tomasz Szczurek) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).